Puchner karácsonyi nyereményjáték 2021

Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Puchner Kastélyszálló @puchnerbirtok nevű Instagram oldalán meghirdetett “Lőj egy szelfit és nyerj” című promóciós játéknak (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.)

A Játék szervezői, adatkezelők, Hella ‘91 Kft. (cégjegyzékszám: 02 09 071319, székhely: 7346 Bikal, Rákóczi utca 22, adószám: 13359122-2-02), a továbbiakban: együtt és külön „Szervező”.)

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

A játék célja: a @puchnerbirtok Instagram oldal népszerűsítése.

A Játék meghirdetése a Puchner Kastélyszálló által létrehozott üzleti Instagram-fiókon történik: https://www.instagram.com/puchnerbirtok/

A promóció nincs kapcsolatban az Instagrammal és nem az Instagram által szervezett, illetve szponzorált játék.

A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

A Szervező fenti Instagram-fiókon közétett, nyereményjátékra hívó posztban kért feladatok teljesítésével a résztvevők automatikusan részt vesznek a sorsolásokon, melynek nyereményeit e játékszabályzat 5. pontja szabályozza.

A Játékban a Játékosnak a @puchnerbirtok Instagram-fiókot kell bekövetnie, a Puchner Kastélyszálló Sportközpontjában készített szelfitjét a saját profiljára feltölteni #puchnerkaracsony2021 hashtaggel ellátva.

A Játékban részt vehet az a 18. életévét már betöltött, magyarországi lakhellyel rendelkező és nem cselekvőképtelen személy, aki a promóciós játékra meghirdetett időtartam alatt teljesíti a feladatokat.

A játékszabály elfogadásával a jelentkező igazolja ennek megtörténtét. A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A játékban csak azok vehetnek részt, akik a Játék kiírásának megfelelően nyújtják be pályázatukat.

Érvénytelennek minősül azon játékos pályázata, amely esetében a Játékban való részvételhez szükséges adatok hiányosan kerülnek megadásra, továbbá nyilvánvalóan valótlan adatot tartalmaznak. Érvénytelennek minősül azon pályázat is, amely esetében utóbb válik bizonyossá, hogy a játékos valótlan adatokat adott meg, vagy jogosulatlanul vett részt a Játékban. Az érvénytelen pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt, azok a Szervező által kiszűrésre kerülnek.

A Játék időtartama

2021. december. 3-án, pénteken 16:30 órától 2021.december. 21-én, kedden 23:00 óráig. Amennyiben a Játékos a játékban szeretne részt venni, úgy követnie kell Instagramon a @puchnerbirtok fiókot, készítenie magáról egy szelfit a Puchner Kastélyszálló Sportközpontjában a Szelfi sarokban, amit #puchnerkaracsony2021 hashtaggel kell ellátnia és feltöltenie a saját instagram fiókjába.

A Játék Nyereményei

A nyeremények a következők: 1 db Családi Élménybirtok belépőjegy 2 felnőtt és 2 gyerek részére.

A nyeremény átvételének részletes feltételéről a Szervező a Játék lezárását követően tájékoztatja a nyertest.

Sorsolás, a Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése

6.1 Szervező azt a személyt tekinti nyertesnek, aki szabályosan, helyesen járt el a megadott időtartam alatt. A Szervező az egyes játékok lezárását követően kisorsolja a nyertest. A játék során 1 nyertes kerül kisorsolásra 2021.12.22. napján. A sorsolás algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget.

6.2 A Szervező a nyertes nevét 2021.12.23. napján 12:00-kor saját Instagram-fiókján közli Instagram sztroiban.

A nyertes privát Instagram üzenetben jelentkezik a Szervezőnél. A nyeremény átvételének helyéről és idejéről ott történik az egyeztetés. Ha a nyertes a saját hibájából nem elérhető, nem jelentkezik 48 órán belül a Szervezőnél, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.

A nyeremény átvétele

7.1 A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

7.2 A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

7.3 A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne regisztráljanak a Játékos saját adataival, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

7.4 A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes Instagram fiókja a nyeremény odaítélését követően, de legkésőbb a sorsolást követő 3 hónapig, illetve a nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban bármely okból nem elérhető (törölték, felfüggesztették stb).

7.5 A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

7.6 A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

7.7. Az átvett Nyereményeket a Nyertes Játékos az ajándékutalványon jelzett időpontig használhatja fel.

Egyéb tudnivalók

8.1 A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

8.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő- kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1.§ (1) 2. pont) szerinti hozzátartozói.

8.3 A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa.

8.4 A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

8.5 A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

8.6 A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékban való részvétel a Szervező fent említett honlapjának szerver kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Játék elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják.
A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

8.7 A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

8.8. A játékkal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket közvetlenül a Puchner Kastélyszálló marketing csapatának lehet küldeni de: email: marketing@puchner.hu

Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

A játék végeztével kisorsolt nyertesek a következő adatok megadásával vehetik át nyereményüket: név, telefonszám, e-mail cím.

Szervező kijelenti, hogy a Játék során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli, az Instagram ezen adatokat semmilyen formában nem kezeli.

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, illetve a nyertesek listáján való szerepléshez. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel elfogadja a jelen Szabályzatot, továbbá önkéntesen és kifejezetten hozzájárul személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez. A Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra. A Szervező a Játék lebonyolítása céljából megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott Játék lezárultát követő 30 napig tárolja.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a nyertesként való kiválasztásáról Szervező saját hivatalos Instagram oldalán üzenetben értesítse. Játékos hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy amennyiben jelen Játék során Szervező nyertesként választja ki, úgy Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa. Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célból nem kezeli.

A játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, a marketing@puchner.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával. Amennyiben a Játékos a hozzájárulását visszavonta, úgy a promóciós játék lezárását (a nyertes értesítését, illetve a nyeremény átadását) követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. Játékos tudomásul veszi, hogy adatai kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonása esetén a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos értesítése, és részére nyereménye átadása.

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

Szervező a játékban résztvevők személyes adatait egyrészt a jelen Játékszabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez (a nyeremény sorsolása, továbbítása) használja fel. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

A Játékos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Hella ‘91 Kft. Székhely: 7346 Bikal, Rákóczi utca 22., postai és a marketing@puchner.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. Minden visszavonásra kért adatot öt munkanapon belül megsemmisítünk.

A Játék során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben szereplő adatvédelmi előírásoknak, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek.

Szervező a Játék során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Játék keretében használja fel. A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak kollégáinkhoz: marketing@puchner.hu

Játékos Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását.

Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat. Amennyiben az Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye vagy a Játékos szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti.

Bikal, 2021. december 2.

Ossza meg barátaival, ismerőseivel E-MAILBEN FACEBOOKON TWITTEREN